اداری و ستادی

بافت کد 5540
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا

بافت کد 5541
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا

پولوشرت کد 5240
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا

پیراهن کد 5320
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا

پیراهن کد 5330
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا

پیراهن کد 5340
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا

پیراهن کد 5341
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا

پیراهن کد 5342
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا

پیراهن کد 5343
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا