منسوجات لباسکار

محصول نمونه منسوجات
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا