روپوش آزمایشگاهی

روپوش آزمایشگاهی کد 8130
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا

روپوش آزمایشگاهی کد 8131
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا

روپوش آزمایشگاهی کد 8132
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا