پیراهن

پیراهن کد 1320
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا

پیراهن کد 1321
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا

پیراهن کد 1330
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا

پیراهن کد 1370
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا

پیراهن کد 1371
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا

پیراهن کد 1372
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا

پیراهن کد 1373
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا

پیراهن کد 1374
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا

پیراهن کد 1375
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا