پادتک

پارچه PadAcid
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا

پارچه PadFlame
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا

پارچه PadStatic
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا