عملیاتی و کارگاهی

بارانی کد 1920
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا

بارانی کلاه دار کد 1930
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا

پولوشرت کد 1221
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا

پولوشرت کد 1240
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا

پولوشرت کد 1241
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا

پیراهن کد 1320
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا

پیراهن کد 1321
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا

پیراهن کد 1330
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا

تیشرت ضد UV کد 1122
سایزبندی | Sizing

S:5XL

نخ دوخت | Textile-thread

نخ 20 دولا